Kế hoạch Thực hiện đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 và 2020”

SỞ GD&ĐT LÀO CAI

TRƯỜNG THPT SỐ 2 BẢO YÊN

Số: 69 /KH-THPTS2.BY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                   

 Bảo Yên, ngày 25 tháng 10 năm 2019

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng,

chống tham nhũng giai đoạn 2019 và 2020”


 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 178-KH/SGD&ĐT Lào Cai ngày 21 tháng 10 năm 2019 về việc thực hiện đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đọan 2019 và 2020”;

Căn cứ tình hình thực tiễn, trường THPT số 2 Bảo Yên xây dựng Kế hoạch thực hiện đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019 và năm 2020 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ công chức, viên chức, người lao động. Gắn giáo dục pháp luật với công tác tư tưởng chính trị, đạo đức, giáo dục văn hóa truyền thống và rèn luyện ý thức tự nguyện, tự giác tìm hiểu, chấp hành pháp luật của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước về giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới tiếp cận chương trình SGK phổ thông mới.

Tăng cường phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, kết hợp giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức; tích hợp trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật với các cuộc vận động, các phong trào thi đua của nhà trường; phổ biến những điểm mới của luật phòng chống tham nhũng (PCTN) năm 2018; chú trọng các hiện tượng, vấn đề liên quan đến tham nhũng và PCTN mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên khi thực hiện nhiệm vụ; nâng cao hiểu biết pháp luật của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhằm xây dựng ý thức “Sốnglàm theo pháp luật”.

2. Yêu cầu

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN phải trọng tâm, trọng điểm; phù hợp đối tượng, địa bàn, lĩnh vực; hướng mạnh về viên chức và học sinh, đáp ứng nhiệm vụ chính trị nhu cầu trong hoạt động giáo dục để tạo đồng thuận trong thực hiện.

- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện đúng và không có hành vi vi phạm pháp luật.

- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, kết hợp việc tuyên truyền với việc triển khai nhiệm vụ công tác tại cơ quan, tổ chuyên môn, nhóm chuyên môn và tích hợp thông qua các hoạt động trong nhà trường.

- Yêu cầu các giáo viên bộ môn có liên quan phải đưa nội dung giáo dục pháp luật về PCTN vào kế hoạch giảng dạy (bài giảng).

II. Đối tượng, nội dung, nhiệm vụ

1. Đối tượng: Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THPT số 2 Bảo Yên.

2. Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN

           - Thực trạng, nguyên nhân tham nhũng giải pháp PCTN.

          - Ý nghĩa, tầm quan trọng của PCTN xây dựng đạo đức liêm chính.

          - Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính PCTN.

          - Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN.

          - Luật PCTN năm 2018 các văn bản hướng dẫn thi hành. Trọng tâm các quy định mới về: Hành vi tham nhũng; PCTN trong khu vực tư; trách nhiệm của quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, tổ chức khu vực trong PCTN; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kiểm soát tài sản, thu nhập của người chức vụ, quyền hạn; xử tham nhũng hành vi vi phạm pháp luật về PCTN; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.

          - Kinh nghiệm PCTN trong lịch sử Việt Nam.

          - Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; hợp tác quốc tế của Việt Nam trong PCTN; kinh nghiệm quốc tế về PCTN.

          - Tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCTN.

          - Quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công dân trong PCTN.

          - Mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu về PCTN đạo đức liêm chính.

          - Các sự kiện, vấn đề Chính trị - Pháp lý - Kinh tế - Văn hóa - Xã hội chủ đề, nội dung về PCTN đạo đức liêm chính.

3. Các nhiệm vụ cụ thể

3.1. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục thông qua các chương trình đào tạo, bồi dưỡng

          a. Tự bồi dưỡng các nội dung về phòng chống tham nhũng; Tiếp tục thực hiện lồng ghép nội dung PCTN vào giảng dạy tại các bộ môn theo Chỉ thị số: 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

          b. Tổ chức tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề chủ đề về trách nhiệm của nhà trường trong giáo dục đạo đức liêm chính; liêm chính trong kiểm tra, thi; trong công tác học tập.

          c. Lồng ghép nội dung giáo dục tích hợp về PCTN đạo đức liêm chính vào các chương trình giáo dục các môn học.

Các nhiệm thực hiện ngay nam 2019 và đến hết năm 2020

3.2. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong triển khai thực hiện Ngày pháp luật”

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính tập trung, cao điểm trong dịp kỉ niệm Ngày pháp luật (ngày 09/11 hằng năm).

Thực hiện ngay 09/11/2019 và đến hết năm 2020

3.3. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục thông qua các hoạt động chuyên môn, hội nghị, sinh hoạt của quan các hình thức khác

- Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN đạo đức liêm chính cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thông qua các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt của quan, giờ học và hoạt động tập thể. Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong hoạt động chuyên môn, nhất trong các hoạt động: Kiểm tra, thanh tra, giám sát, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, xử vi phạm hành chính.

- Thực hiện các chuyên trang, chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN trên các phương tiện thông tin đại chúng cổng thông tin điện tử của trường THPT số 2 Bảo Yên.

Thực hiện ngay và đến hết năm 2020

III. Tổ chức thực hiện

1. Ban chỉ đạo

1. Nguyễn Thị Hồng – Hiệu trưởng - Trưởng ban (Phụ trách chung)

2. Trần Thị Hoàn – Phó hiệu trưởng – Phó ban chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, giám sát, đánh giá việc thực hiện của CB-GV-NV và học sinh.

3. Bùi Văn Tiến – Phó hiệu trưởng – Phó ban

4. Đoàn Thu Thùy – Chủ tịch công đoàn – Phó ban thường trực

5. Phạm Duy Thanh – Bí thư ĐTN – Thành viên

6. Trần Thị Dung – Trưởng ban TTrND – Thành viên (Phụ trách các nội dung tuyên truyền).

7. Phạm Thị Thu – Gv môn GDCD – Thành viên (Phụ trách các nội dung tuyên truyền).

8. Các TTCM – Thành viên, phụ trách nội dung chuyên đề, chuyên mục tin, bài, ảnh.

9. Cao Văn Đáng – Thành viên (phụ trách Thông tin truyền thông).

2. Công tác tuyên truyền pháp luật

2.1. Chi bộ

Quán triệt chủ trương chính sách của Đảng và nhà, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN lồng ghép trong các cuộc họp chi bộ, họp cơ quan hàng tháng.

Đánh giá nhận xét, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện nhiệm vụ về công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN theo kế hoạch.

2.2. Nhà trường

Lập kế hoạch chỉ đạo thực hiện. Thường xuyên liên tục kiểm tra đôn đốc cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN. Tổ chức tuyên truyền các nội dung cụ thể trong Luật PCTN năm 2018 các văn bản hướng dẫn thi hành. Trọng tâm các quy định mới về: Hành vi tham nhũng; PCTN trong khu vực tư; trách nhiệm của quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, tổ chức khu vực trong PCTN; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kiểm soát tài sản, thu nhập của người chức vụ, quyền hạn; xử tham nhũng hành vi vi phạm pháp luật về PCTN; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.

2.3. Các tổ chức Đoàn, Công Đoàn

Công đoàn: Phối hợp triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy chế, quy định của cơ quan đơn vị, địa phương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước. Đánh giá thi đua. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo kịp thời để phối hợp chỉ đạo thực hiện. Xây dựng cơ chế theo dõi đánh giá, kiểm tra việc thực hiện. Tổ chức triển khai các cuộc thi, hội thi tìm hiểu chế độ, chính sách pháp luật tới công đoàn viên đầy đủ kịp thời hiệu quả.

Đoàn thanh niên: Xây dựng nội dung tuyên truyền giáo dục bằng văn bản, thực hiện liên tục thường xuyên trong các tiết chào cờ đầu tuần, các đợt chuyên đề ngoại khóa. Tổ chức việc theo dõi thực hiện chặt chẽ, nhắc nhở giáo dục kịp thời, hiệu quả. Hàng tuần triển khai, đánh giá việc thực hiện.

2.4. Tổ trưởng chuyên môn, giáo viên

Tổ trưởng chuyên môn: Thường xuyên giáo dục tuyên truyền phổ biến các nội dung theo các nội dung văn bản quy phạm pháp luật. Nếu phát hiện có nghi vấn, nguy cơ mất an toàn, có dấu hiệu tham nhũng phải kịp thời có biện pháp ngăn chặn. Báo cáo những trường hợp khó khăn cần có chỉ đạo giải quyết.

Giáo viên bộ môn: Lồng ghép nội dung tuyên truyền thực hiện các nội dung vào bài học một cách phù hợp, hiệu quả, nhất là môn GDCD.

2.5. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện

Kiểm tra thường xuyên: Các thành viên của Ban chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, phát hiện các biểu hiện nghi vấn, nhắc nhở, quán triệt thực hiện. Đảm bảo mục tiêu phát hiện sớm, lấy giáo dục làm đầu. Ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm. Lưu hồ sơ minh chứng những trường hợp cần thiết. Báo cáo Trưởng ban chỉ đạo những trường hợp cần thiết.

Kiểm tra đột xuất: Ban chỉ đạo thành lập Ban kiểm tra nội bộ, phối hợp với Ban Tranh tra nhân dân để tiến hành kiểm tra các tập thể, cá nhân khi cần thiết. Có lưu biên bản kiểm tra.

Các TTCM, giáo viên, nhân viên thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại các lĩnh vực được phân công về Ban chỉ đạo để có biện pháp giải quyết kịp thời.

3. Kế hoạch thời gian

Tháng

Nội dung tuyên truyền

Người thực hiện

Ghi chú

11/2019

- Tiếp tục thực hiện đưa nội dung PCTN theo Chỉ thị số: 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ vào giảng dạy. Tổ chức“Ngày Pháp luật”

- Thực trạng, nguyên nhân tham nhũng giải pháp PCTN.

- Ý nghĩa, tầm quan trọng của PCTN xây dựng đạo đức liêm chính.

Ban Chi ủy

Chi Đoàn GV-NV chuẩn bị điều kiện

12/2019

- Luật PCTN năm 2018 các văn bản hướng dẫn thi hành. Trọng tâm các quy định mới về: Hành vi tham nhũng; PCTN trong khu vực tư; trách nhiệm của quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, tổ chức khu vực trong PCTN; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN. Tổ chức Đối thoại.

- Kiểm tra việc thực hiện công tác PCTN tại đơn vị.

Ban Chi ủy

Công đoàn

TTrND

Công đoàn và GVBM liên quan chuẩn bị điều kiện

01/2020

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính PCTN. Tổ chức Diễn đàn.

- Tiếp tục thực hiện đưa nội dung PCTN theo Chỉ thị số: 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ vào giảng dạy.

Đoàn TN

 

Ban Chi Ủy duyệt nội dung

2/2020

- Kinh nghiệm PCTN trong lịch sử Việt Nam.

- Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; hợp tác quốc tế của Việt Nam trong PCTN; kinh nghiệm quốc tế về PCTN.

TTCM

Bí thư, Hiệu trưởng duyệt ND

3/2020

Luật PCTN năm 2018 các văn bản hướng dẫn thi hành. Trọng tâm các quy định mới về: Hành vi tham nhũng; PCTN trong khu vực tư; trách nhiệm của quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, tổ chức khu vực trong PCTN; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kiểm soát tài sản, thu nhập của người chức vụ, quyền hạn; xử tham nhũng hành vi vi phạm pháp luật về PCTN;

- Kinh nghiệm PCTN trong lịch sử Việt Nam.

Công đoàn

Bí thư Chi bộ duyệt nội dung

4/2020

- Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; hợp tác quốc tế của Việt Nam trong PCTN; kinh nghiệm quốc tế về PCTN.

- Tổ chức nói chuyện chuyên đề.

TTCM

Bí thư Chi bộ duyệt

5/2020

- Tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCTN.

- Tọa đàm về PCTN;

- Diễn đàn PCTN và hiệu quả đạt được

Gv môn GDCD

Ban chuyên môn duyệt ND

6/2020

- Quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công dân trong PCTN.

- Kiểm tra việc thực hiện công tác PCTN tại đơn vị.

ĐTN

Phó Bí thư duyệt

7-8/2020

- Luật PCTN năm 2018 các văn bản hướng dẫn thi hành. Trọng tâm các quy định mới về: Hành vi tham nhũng; PCTN trong khu vực tư; trách nhiệm của quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, tổ chức khu vực trong PCTN; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kiểm soát tài sản, thu nhập của người chức vụ, quyền hạn; xử tham nhũng hành vi vi phạm pháp luật về PCTN; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.

Chi bộ

Công đoàn

 

Công đoàn chuẩn bị nội dung, chi bộ duyệt

9/2020

Các sự kiện, vấn đề chính trị- pháp lý- kinh tế- văn hóa- hội chủ đề, nội dung về PCTN đạo đức liêm chính.

TTCM

Ban chuyên môn

10/2020

Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN.

Giáo viên môn GDCD;

TTCM

11/2020

Kiểm tra việc thực hiện công tác PCTN tại đơn vị, báo cáo cụ thể với Sở GD&ĐT.

Chi bộ

TTrND

Công đoàn, ĐTN

Bí Thư, Hiệu trưởng

12/2020

- Mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu về PCTN đạo đức liêm chính.

- Kiểm tra việc thực hiện công tác PCTN tại đơn vị.

Chi bộ

Công đoàn

TTrND

Bí Thư, Hiệu trưởng

Trên đây là kế hoạch thực hiện đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 và 2020” trong năm 2019 và năm 2020 của Trường THPT số 2 Bảo Yên./.

 

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT/Phòng Thanh Tra (b/c)

- Lưu VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng

 

Tin Tức Mới Nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 30
  • Trong tuần: 30
  • Tất cả: 63,012
Đăng nhập